Latvijas augstākās izglītības sistēma izmaksu un ieguvumu aspektā

Darba objekts ir augstākās izglītības sistēma. Darba priekšmets ir izmaksas un ieguvumi no augstākās izglītības. Darba mērķis ir pamatojoties uz teorētisko un praktisko informāciju, izpētīt un analizēt Latvijas augstākās izglītības sistēmu izmaksu un ieguvumu aspektā. Darba uzdevumi:  izpētīt un apkopot teorētiskās atziņas par augstāko izglītību ekonomiskajām likumsakarībām;  analizēt augstākās izglītības izmaksu un ieguvumu būtību;  noskaidrot kā augstākās izglītības finansējums ietekmē uz sociāliem un ekonomiskiem ieguvumiem;  apkopot secinājumus un izstrādāt priekšlikumus augstākas izglītības pilnveidošanai. Darba hipotēze Tā kā augstākā izglītība ir gan sabiedriskais, gan privātais labums, tad tas veiksmīgai funkcionēšanai ir nepieciešams gan valsts, gan privātā sektora finansējums, kas pirmām kārtām ietekmē uz sociālām un ekonomiskām priekšrocībām. Darba datu un avotu apraksts Studiju darbā veiktā analīze un pētījums pamatojas uz • LR likumdošanas aktiem (piem., LR izglītības likumdošana); • publikācijām zinātnisko rakstu krājumos (piem., 2004. gada publikācijas LU zinātnisko rakstu krājumā; DU 50. starptautiskās zinātniskās konferences materiāli); • statistikas datiem (Latvijas augstākās izglītības finansējuma dati www.izm.gov.lv); • internetā pieejamiem resursiem (piem., augstākās izglītības funkcijas ekonomikā www.smartcat.ru). Darbā pielietotās metodes: monogrāfiskā, abstrakti loģiskā, institucionāla analīze, statistiskā analīze, SVID analīze, grafiskā metode. Darba struktūra Darbs sastāv no divām teorētiskām daļām un vienas praktiskās. Darba teorētiskajā daļā tiek apkopota informācija par augstākās izglītības sistēmas būtību no ekonomiskā aspekta, kā arī analizēti sociālie un ekonomiskie labumi no augstākās izglītības. Darba praktiskā daļa tiek izpētītas augstākās izglītības finansējuma iespējas un problēmas Latvijā.
Tips: Kursa darbs
Apjoms: 25 Lpp.
Jomas:

Pedagoģija

Publicēts: 2/7/2013
Faila izmērs: 509 Kb
Faila tips: .doc

Bez maksas:

0,00 €

Turpināt
* - ievietojot savu referātu vai citu darbu