Administratīvās tiesības (špikeris)

Administratīvo tiesību rašanās galvenie aspekti. Redzamākie adm. t. zinātnieki, to devums, mūsdienu adm. tiesībzinātnieku devums. Adm. t. attīstības galvenie posmi un iezīmes. Adm. t. priekšmeta raksturojums. Adm. t. funkcijas. Adm. t. īpatnības. adm. t. un krimināltiesību kopīgās un atšķirīgās pazīmes. adm. tiesības kā patstāvīga tiesību nozare, raksturojums. adm. t. metodes, adm. t. uzdevumi. adm. tiesības kā publisko tiesību nozare. adm. t. primārie avoti. adm. t. sekundārie avoti, tiesību avots ar augstāko juridisko spēku. adm. t. patstāvīgie principi. adm. t. klasifikācija pēc adresāta, to raksturojums. t. klasifikācija pēc darbības laika, to raksturojums. adm. t. normu klasifikācijas veidi. adm. t. normas jēdziens, normas struktūra. adm. t. normu darbība telpā un pret subjektiem. adm. t. sistematizācijas veidi, to raksturojums. adm. t. sistematizācijas nepieciešamība, problēmas sistematizācijas gaitā. administratīvi tiesisko attiecību raksturojums. adm. tiesisko attiecību struktūras raksturojums. adm. tiesisko attiecību iedalījums, tā nozīme. adm. tiesisko attiecību dalībnieku subjektīvās tiesības. vertikālās un horizontālās adm. tiesiskās attiecības, to nozīme. valsts pārvaldes procesa raksturojums. valsts pārvaldes specifiskās pazīmes. valsts pārvaldes procesa metodes. valsts pārvaldes aktu raksturojums. valsts pārvaldes aktu īpatnības. valsts pārvaldes aktu klasifikācija. valsts pārvaldes aktiem izvirzāmās prasības. valsts pārvaldes institūcijas jēdziena raksturojums. valsts pārvaldes institūciju kompetences raksturojums, saturs. labas valsts pārvaldes raksturojums. valsts pārvaldes metodes. valsts pārvaldes formu raksturojums. valsts pārvaldes padotība, tās formu raksturojums. administratīvais līgums, tā nozīme. sabiedrības līdzdalība valsts pārvaldē, sabiedrības līdzdalības iespējas un nozīme. MK jēdziena raksturojums, tiesiskā regulējuma raksturojums. MK struktūras raksturojums. MK kompetences raksturojums. ministrijas jēdziens, ministriju vispārējs raksturojums. ministriju struktūra un kompetence. valsts kanceleja, tās darbība un nozīme. valsts kontrole, tās izveidošana, nozīme. valsts kontroles kompetences raksturojums. valsts kontroles lēmumu apstrīdēšanas kārtība, problēmas šajā procesā. biedrības un nodibinājumi, to nozīme valsts pārvaldē, tiesiskais regulējums. komercorganizācijas, to lomas valsts pārvaldē raksturojums. Tiesībsarga institūta jēdziens, Tiesībsarga institūcijas izveidošana. tiesībsarga kompetences raksturojums. valsts civildienesta raksturojums, uzdevumi, veidi. valsts civildienesta darbības pamatprincipi. valsts civildienesta ierēdņi, to tiesības, pienākumi. civildienesta ierēdņu disciplinārā atbildība. civildienesta attiecību izbeigšanās. pašvaldību kā publiskās pārvaldes subjektu raksturojums. kontrole valsts pārvaldē, tās veidi, kontroles nozīme. konstitucionālās kontroles raksturojums. administratīvā pārkāpuma jēdziena raksturojums. administratīvās atbildības jēdziena raksturojums. administratīvā soda funkcijas, adm. sodu veidi. iesniegumu, sūdzību izskatīšanas kārtības valsts un pašvaldību institūcijās raksturojums. administratīvo tiesību subjekti – bēgļi, nepilsoņi. informācijas pieejamība, tās nozīme. informācijas iedalījums, informācijas veidu raksturojums. personas datu aizsardzības tiesiskā regulējuma raksturojums. valsts valodas pārvaldes procesā raksturojums, tiesiskais regulējums.
Tips: Špikeris
Apjoms: 22 Lpp.
Jomas:

Tiesības

Publicēts: 1/7/2013
Faila izmērs: 278 Kb
Faila tips: .doc

Bez maksas:

0,00 €

Turpināt
* - ievietojot savu referātu vai citu darbu