Atbildes tiesību teorijā

(Vispārējo tiesību) Angļo- amerikāņu tiesību sistēmas raksturojums. Normatīvo juridisko aktu darbība telpā un pēc personu loka. Normatīvo aktu kolīzijas. Juridiskās tehnikas jēdz. un veidi. Juridiskā terminoloģija. Definīcijas un klasifikācija. Tiesiskās apziņas struktūra, to elementu raksturojums. Tiesību normas jēdziens un pazīmes. Tiesībpiemērošanas procesa stadijas. Tiesību struktūra. Atšķirības un kvalifikācijas. Pārstāvniecibas un aizvietojumi. Tiesiskā idealoģija, tiesiskā ikdienas apziņa un tiesiskā psiholoģija, to mijiedarbība. Tiesību normatīvie akti, kā tiesību forma un avoti. Līguma, vardarbības, marksistiskās tiesību teoriju un tiesiskā pozitīvisma raksturojums. Tiesībpārkāpums: jēdziens, juridiskais sastāvs un pazīmes. Kontinentālās tiesību sistēmas raksturojums. Teoloģiskās, patriarhālās, dabisko tiesību un psinoloģiskās teoriju raksturojums. Tiesību precedents, tā attiecības ar citām tiesību formām. VTT nozīme sabiedrības tiesiskajā dzīvē. Tiesību jēdziens un pazīmes. Tiesību dažāda izpratnes. Nacionālo tiesību sistēma. LR ties. sist., to rakst. Tiesiskās apziņas jēdziens un tās mijiedarbība ar citiem tiesību struktūras elementiem. Juridiskā atbildība, vaina, sods, soda izciešana. Tiesiskā regulēšana un tiesību jaunrade. VTT jēdziens un priekšmets. Juridiskās atbildības jēdziens, pazīmes un formas. Brīvprātīgā atteikšanas no tiesībam un deleģēšana. Ties.normu veidi. Juridiskie pierādījumi, pierādīšana. Tiesiskās regulēšanas procesa stadijas, struktūra. Tiesību iztulkošana un piemērošana. Iztulkošanas objekts, iztulkošana un tiesību saturs. Padomju (kolektīviskās) tiesības, tās raksturojums. Tiesiskā un sabiedriskā kārtība: jēdzieni, savstarpējās attiecības, nodrošināšanas līdzekļi. TN struktūra un saturs. Tiesisko attiecību jēdziens un pamatpazīmes. TA un tiesību norma. Tiesisko attiecību rašanās, izmaiņu un izbeigšanās nosacījumi. Tiesību normu izvēle un analīze. Juridiskā kvalifikācija. Tiesisko attiecību struktūra. Sabiedrības, valsts un tiesību savstarpējās attiecības. Iztulkošanas paņēmieni, to savstarpējās attiecības. Tiesību normas soc.n. sist. Ties. princ. Vieta un loma ties. sist. Tiesību pamatprincipi un to saturs. Cilvēka tiesiskās rīcības un uzvedības motivācija. Likumi un likumpamatotie juridiskie akti. Normatīvo aktu kolīzijas. Juridiskā loģika. Atkāpes un apkopojumi. Noilguma termiņi un atteikumi. Individuālās tiesiskās apziņas veidošanas likumsakarības. Cēloņsakarības tiesības un vainas formas. Juridiskās doktrinas, to loma tiesiskājā dzīvē. Subjektīvās un objektīvās tiesības, to savstarpējās attiecības.Tiesībpiemērošanas rīcība izlaidumiem esot tiesībās. Kolīziju tiesības. Līguma, vardarbības, marksistiskās tiesību teoriju un tiesiskā pozitīvisma raksturojums.
Tips: Konspekts
Apjoms: 28 Lpp.
Jomas:

Tiesības

Publicēts: 1/10/2016
Faila izmērs: 397 Kb
Faila tips: .doc

Šodienas īpašā cena:

6.95 €

Pirkt

Bez maksas:

0,00 €

Turpināt
* - ievietojot savu darbu