Eiropas tiesību vēstures jautājumi un atbildes

1. Tiesības pirmatnējā sabiedrībā. 2. Kolektīvā atbildība pirmatnējā sabiedrībā. 3. Tabu, tā rašanās iemesli un raksturojums. 4. Taliona princips, kādos tiesību avotos tas parādās. 5. Tiesības senajā Grieķijā, vispārīgs raksturojums. 6. Atēnu tiesību vispārīgs raksturojums. (Drakonta likumi, Solona reformas). 7. Atēnu demokrātijas tiesiskais pamats (Solona, Kleistena, Perikla reformu būtība). Ostrakisms. 8. Tiesību avoti Spartā, to īss raksturojums. 9. Pilsonības institūts grieķu polisā, pilsoņa tiesības un pienākumi. 10. Romas 12.tabulu likumi, vispārīgs raksturojums. 11. Pontifiku tiesības un to loma Romas jurisprudences attīstībā. 12. Valsts pārvalde un likumdošanas process Romas republikā. 13. Pilsonības institūts Romā, tā ģenēze. Patriciešu un plebeju statusi. 14. Tiesību avoti Romas republikā, tiesību duālisms. 15. Ius gentium, to nozīme tiesību attīstībā Romā. 16. Romas tiesību avoti impērijas laikā. 17. Romiešu juristu loma Romā impērijas laikā. 18. Romiešu juridiskās domas ģenēze, juristi, juridiskā izglītība, juridiskā literatūra. 19. Tiesības kontinentālajā Eiropā pēc Rietumromas sagraušanas, tiesību partikulārisma jēdziens un veidošanās iemesli. 20. Barbaru tiesas. Jēdziens, avoti, raksturojums. 21. Saliešu tiesa. Raksturojums (noziegumi, sodi, tiesas process). 22. Tiesību attīstības Skandināvijā viduslaikos atšķirības no kontinentālās Eiropas. Skandināvu tiesību avoti viduslaikos. 23. Bizantijas imperatora Justiniāna kodifikācija: raksturojums un vēsturiskā nozīme. 24. Kanonisko tiesību avoti viduslaiku Eiropā. 25. Kanoniskās tiesības. Jēdziens un attīstības posmi. Katoļu baznīca jurisdikcija (personālā un priekšmetiskā). 26. Inkvizīcijas process: jēdziens, mērķis, dalībnieki, būtiskās atšķirības no citiem sava laika procesiem. 27. Viduslaiku pilsētu tiesības. Vispārīgs raksturojums. Juridiskais princips " Pilsētas gaiss dara brīvu". 28. Pilsēttiesību ģimenes un juridiskās attiecības tajās. Cunfšu un ģilžu organizācija un to darbības tiesiskais regulējums. 29. Zemes tiesības (paražu tiesības) viduslaiku Eiropā. Bovī tiesības un/vai Sakšu spogulis raksturojums. 30. Lēņu tiesības, vispārējs raksturojums, avoti. 31. Attiecības starp senjoru un vasali, to juridiskais pamats. Lēņu veidi. 32. Lēņu sistēmas Anglijā un kontinentālajā Eiropā, kopīgais un atšķirīgais. 33. Musulmaņu tiesības, vispārīgs raksturojums. Musulmaņu tiesību ietekme uz Dienvideiropas tiesībām. 34. Musulmaņu tiesību avoti. 35. Lielā brīvību harta. vispārējs raksturojums un vēsturiskā nozīme. 36. Zelta bulla. vispārējs raksturojums un vēsturiskā nozīme. 37. Vispārējās tiesības (Common law) Anglijā. 38. Taisnīguma tiesības Anglijā. 39. Glosatoru darbība, uzrakstītie avoti, ietekme uz jurisprudenci. 40. Universitāšu veidošanās viduslaiku Eiropā un to juridiskais statuss. 41. Romiešu tiesību recepcija kontinentālās Eiropas valstu tiesībās. Romiešu tiesību ietekme uz Anglijas tiesībām. 42. Dabisko tiesību skolas ietekme uz tiesību izpratnes transformāciju Eiropā jaunajos laikos. 43. Ierobežotas monarhijas veidošanās Anglijā XVII gs., tiesu, kuru darbība neatbilst lielajai brīvību hartai likvidācija, tiesiskuma nostiprināšana Habeas Corpus aktā Anglijas kriminālprocesā. 44. Valsts centralizācijas procesi 17.- 18. gadsimtā, izmaiņas varas realizācijā un tiesībās. 45. Franču revolūcijas jauniedibinātā izpratne valsts tiesībās; tautvaldība, varas dalīšana, pamattiesības. 46. Franču pilsoniskās revolūcijas tiesību avoti: Cilvēka un pilsoņa tiesību deklarācija, 1791. un 1793. gada konstitūcijas. 47. Franču revolūcijas jaunievedumi civiltiesībās. 48. ASV konstituēšanās (Neatkarības deklarācija un 1787. gada konstitūcija) un ietekme uz Eiropas tiesību tālāku attīstību. 49. Napoleona civilkodekss- raksturojums (avoti, uzbūve, vērtības, kuras nostiprina) un vēsturiskā nozīme. 50. Civiltiesību transformācija Napoleona civilkodeksā, būtiskākās atšķirības ar pirmsrevolūcijas laika civiltiesībām. 51. Zemnieku brīvlaišana Eiropā iemesli, modeļi un sekas. 52. Jaunās tiesību nozares, kas izveidojās 19.gs. gaitā, to izveidošanās iemesli. 53. Sociālās un darba likumdošanas veidošanās XIX gs. Eiropas valstīs. 54. Jaunievedumi krimināltiesībās un procesā 19. gs. gaitā. 55. Vācu BGB - raksturojums (avoti, uzbūve, vērtības, kuras nostiprina) un vēsturiskā nozīme. 56. XX gs. sākuma konstitūcijas Eiropas valstīs. Sociālistu kustības ietekme uz valststiesībām. 57. Tiesu sistēmas pilnveidošana Eiropā XIX gs./XX gs. pirmā puse: konstitucionālās justīcijas ģenēze, administratīvās tiesas. 58. Sociālistiskās tiesības, tiesību avoti, ideoloģija un vērtības, kuras noteica tiesisko regulējumu. 59. Tiesības totalitārā valstī (valsts pēc studenta izvēles), to raksturojums, tiesību avoti.
Tips: Konspekts
Apjoms: 20 Lpp.
Jomas:

Tiesības

Publicēts: 6/24/2016
Faila izmērs: 124 Kb
Faila tips: .doc

Šodienas īpašā cena:

6.95 €

Pirkt

Bez maksas:

0,00 €

Turpināt
* - ievietojot savu darbu