Ieskaites jautājumi konstitucionālajās tiesībās

1. Konstitucionālās tiesības - tiesību nozare un zinātne. 1.1. Konstitucionālo tiesību jēdziens un reglamentācijas priekšmets. 1.2. Konstitucionālo tiesību vieta un loma tiesību sistēmā un norobežošana no citām tiesību nozarēm. 1.3. Konstitucionālo tiesību normas un institūti. 1.4. Konstitucionāli tiesisko attiecību jēdziens un saturs. 1.5. Konstitucionālo tiesību avoti un to klasifikācija. 1.6. Konstitucionālo tiesību zinātne un tās avoti. 2. Konstitūciju vēsturiskā attīstība. 2.1. Konstitūciju pirmsākumi Amerikā un Eiropā. 2.2. Konstitūciju rašanās galvenie veidi. 2.3. Konstitūciju attīstības pirmais posms, tā galvenās īpatnības. 2.4. Konstitūciju attīstības otrais posms, tā galvenās īpatnības. 3. Konstitūcijas teorija. 3.1. Konstitūcijas jēdziens. 3.2. Konstitūciju salīdzinošā analīze. 3.3. Konstitūciju pieņemšanas kārtība: pieņemšana tautas nobalsošanā, pieņemšana īpašā sapulcē, pieņemšana parlamentā. 3.4. Konstitūciju svarīgākās funkcijas: stabilizēšanas funkcija, regulēšanas funkcija. 4. Konstitucionālisma būtība un pamatprincipi. 4.1. Konstitucionālisma jēdziens un struktūra. 4.2. Suverenitātes jēdziens un struktūra. 4.3. Tautas suverenitātes būtība un tās loma. 4.4. Tautvaldības principa vieta konstitucionālajās tiesībās. 4.5. Varas dalīšanas teorijas vieta konstitucionālismā un konstitucionālajās tiesībās. 4.6. Tiesiskas un sociālas valsts pamatprincipi un to attīstības process Latvijā. 5. Latvijas konstitucionālās iekārtas vēsturiskā rašanās un attīstība. 5.1. Latvijas valstiskuma un konstitucionālisma rašanās vēsturiskie un politiskie priekšnosacījumi un galvenie virzītājspēki. 5.2. Latvijas Republikas Satversmes izstrādāšana un pieņemšana. 5.3. Latvijas konstitucionālā attīstība (līdz 1934. gada 15. maijam un pēc 1934. gada 15. maija). 5.4. Latvijas valsts suverenitātes demontāža (no 1940. g. 17. jūnija līdz 1940. g. 21. jūlijam). 5.5. Latvijas valsts tiesiskais statuss pēc 1990. g. 4. maija un Latvijas konstitucionālās iekārtas atjaunošana. 5.6. Satversmes darbības atjaunošana un spēkā stāšanās. Šī procesa galvenie posmi. 6. Cilvēktiesību institūts konstitucionālajās tiesībās. 6.1. Cilvēktiesību jēdziens. 6.2. Cilvēktiesību vēsturiskās attīstības galvenie posmi un cilvēktiesību struktūra. 6.3. Svarīgākie starptautiskie cilvēktiesību avoti. 6.4. Starptautisko tiesību standarti cilvēktiesību jomā. 7. Cilvēktiesību konstitucionālā reglamentācija Latvijā. 7.1. Cilvēktiesību institūta vēsturiskā attīstība Latvijā. 7.2. Cilvēka statusa konstitucionāli tiesiskā reglamentācija Satversmē. 7.3. Personas un pilsoņa tiesību sistēma Latvijas Republikā. 7.4. Cilvēktiesību aizsardzības tiesiskās, organizatoriskās un institucionālās garantijas un to īstenošanas problēmas Latvijā. 7.5. Valsts cilvēktiesību birojs. 8. Pilsonības institūts Latvijā. 8.1. Pilsonības jēdziens un tā saturs. 8.2. Pilsonības iegūšanas vispārējie veidi un to pamatnoteikumi. 8.3. Naturalizācijas vispārīgie noteikumi un tās norise Latvijā. 8.4. Naturalizācijas vispārējā kārtība. 9. Vēlēšanu tiesības Latvijā. 9.1. Vēlēšanu un vēlēšanu tiesību institūta jēdziens. 9.2. Demokrātisku vēlēšanu tiesību pamatprincipi. 9.3. Vēlēšanu sistēmas jēdziens. 9.4. Saeimas vēlēšanu apgabali un iecirkņi, to izveidošanas kārtība. 9.5. Latvijas pilsonības zaudēšana un tās atjaunošana. 9.6. Ārvalstnieku, bezvalstnieku un nepilsoņu un citu personu (patvēruma meklētāji, bēgļi) tiesiskā statusa reglamentācija Latvijā. 9.5. Vēlēšanu procesa stadijas. 10. Saeima. 10.1. Likumdošanas varas jēdziens, īpatnības un principi. 10.2. Saeima – tautas pārstāvības institūcija. 10.3. Saeimas sesijas un sēdes. 10.4. Saeimas struktūra – Saeimas amatpersonas. 10.5. Likumprojektu iesniegšana. 10.6. Likumprojektu izskatīšana steidzamības kārtībā. 10.7. Likumprojekta pieņemšana. 10.8. Patstāvīgie priekšlikumi, to iesniegšanas un izskatīšanas kārtība. 10.9. Saeimas Kanceleja. 11. Saeimas deputāti 11.1. Deputāta statusa jēdziens. 11.2. Amata nesavienojamība. 11.3. Deputāta darbības materiālās garantijas. 11.4. Deputāta palīgs, viņa tiesības un pienākumi. 12. Valsts Prezidents. 12.1. Valsts galvas institūts. 12.2. Valsts prezidenta institūts un tā vieta valsts varu realizējošo institūciju sistēmā. 12.3. Latvijas valsts prezidenta ievēlēšanas kārtība un pilnvaru laiks. 12.4. Valsts prezidenta atbildība. 12.5. Valsts prezidenta funkcijas. 13. Ministru Kabinets. 13.1. Izpildvaras specifika un galvenās pazīmes. 13.2. Valdības jēdziens un konstitucionāli tiesiskais statuss. 13.3. Ministru Kabineta kompetence un funkcijas. 13.4. Ministru Kabineta sastāvs un struktūra. 13.5. Ministru Kabineta iekšējās darbības noteikumi. 13.6. Deleģētās likumdošanas jēdziens Latvijā. 14. Latvijas administratīvi teritoriālais iedalījums. 14.1. Valsts teritorija un tās organizēšanas jēdziens. 14.2. Valsts robežas jēdziens. 14.3. Administratīvi teritoriālā iedalījuma jēdziens un pamatprincipi. 14.4. Administratīvo teritoriju struktūra Latvijā, to tipi un līmeņi. 14.5. Pašvaldību institūciju sistēma Latvijas Republikā. 14.6. Apdzīvoto vietu jēdziens.15. Tiesu vara. 15.1. Tiesas varas jēdziens, tā vieta un loma valsts varas dalīšanas sistēmā. 15.2. Tiesu varas konstitucionālais statuss un īpatnības Latvijā. 15.3. Tiesu varas institūciju sistēma un kompetence Latvijā. 15.4. Tiesu varas sistēmai piederīgās personas un iestādes. 16. Satversmes tiesa. 16.1. Konstitucionālās kontroles un konstitucionālās tiesas jēdziens. 16.2. Satversmes tiesas statuss LR Satversmē un vieta tiesu varas sistēmā. 16.3. Satversmes tiesas tiesnešu apstiprināšanas procedūra un Satversmes tiesas sastāvs. 16.4. Satversmes tiesas kompetence. 16.5. Pieteikumu iesniegšanas kārtība Satversmes tiesā. 16.6. Lietu sagatavošana izskatīšanai un to izskatīšanas kārtība. 16.7. Satversmes tiesas loma konstitucionālisma nostiprināšanā Latvijā. 17. Valsts kontrole. 17.1. Valsts kontroles jēdziens un tās tiesiskā reglamentācija. 17.2. Valsts kontroles funkcijas, mērķi. 17.3. Valsts kontroles institūciju struktūra. 17.4. Valsts kontroles revīziju tiesiskā reglamentācija, galvenie veidi.
Tips: Konspekts
Apjoms: 48 Lpp.
Jomas:

Tiesības

Publicēts: 3/21/2016
Faila izmērs: 484 Kb
Faila tips: .doc

Šodienas īpašā cena:

14.95 €

Pirkt

Bez maksas:

0,00 €

Turpināt
* - ievietojot savu darbu