Konstitucionālās tiesības konspekts-špikeris

Konstitucionālo tiesību jēdziens un reglamentācijas objekts un priekšmets. Konstitucionālo tiesību vieta un loma Latvijas tiesību sistēmā. „Konstitucionālās tiesības” kā zinātne un tiesību nozare. Konstitucionālo tiesību avoti un to struktūra; Konstitucionālo tiesību avoti pasaulē; Konstitucionālo tiesību avoti Latvijā. Konstitūcijas jēdziens un izpratne. Konstitūciju klasifikācija. Konstitūciju klasifikācijas mērķis. Konstitūciju saimes. Satversmes darbība līdz 1940. gadam un darbības atjaunošana pēc 1990. gada 4. maija. Konstitucionālisma jēdziens un struktūra. Suverenitātes jēdziens un struktūra. Tautvaldības principa vieta konstitucionālajās tiesībās. Varas dalīšanas princips Satversmē. Tiesiskas valsts princips Satversmē. Taisnīguma, likumības, tiesiskās paļāvības un citu Satversmē ietverto principu saturs Latvijas konstitucionālajās tiesībās. Konstitucionāli tiesiskās attiecības, to veidi un sastāvs. Romāņu ģermāņu tiesību saime. Anglo sakšu tiesību saime. Sociālistiskās un postsociālistiskās tiesību saimes. Okupācija; aneksija. Administratīvi teritoriālā iedalījuma jēdziens un pamatprincipi. Administratīvo teritoriju struktūra Latvijā. Latvijas tautas kā Latvijas pilsoņu kopuma jēdziens un tā izveidošanās. Tiesības uz taisnīgu tiesu un ar to saistītas pamattiesības. Tiesību uz dzīvību un brīvību, personas neaizskaramību un privāto dzīvi. Tiesības uz privāto dzīvi. Tiesības uz privāto un ģimenes dzīvi. Tiesību uz dzīvību un brīvību, personas neaizskaramību un privāto dzīvi. Vārda brīvība, tās robežas. Vārda un izteiksmes brīvība. Īpašuma tiesību saturs Satversmē. Politiskās pamattiesības, to saturs. Apvienošanās un sapulču brīvība. Tiesības vēlēt un tikt ievēlētam. Sociālās un ekonomiskās pamattiesības, to saturs. Tiesības uz īpašumu. Sociālās pamattiesības kā īpašas pamattiesības. Sociālās pamattiesības kā īpašas pamattiesības. Tiesību uz sociālo nodrošinājumu saturs. Cilvēka veselības aizsardzības un medicīniskās palīdzības minimuma garantijas Satversmē. Ekonomiskās pamattiesības Satversmē. Kultūras pamattiesības Satversmē. Tiesību dzīvot labvelīgā vidē saturs. Tiesībsargs kā īpašs cilvēktiesību aizsardzības institūts. Cilvēka pamattiesību ierobežošanas veidi un noteikumi, to saturs. Cilvēka pamattiesību ierobežošanas veidi un ierobežošanas noteikumu saturs. Pilsoņu, nepilsoņu, ārvalstnieku, bezvalstnieku un citu personu statuss Latvijā. Pilsonības jēdziens un tā galvenais saturs. Piederība pie Latvijas pilsonības. Pilsonības iegūšanas noteikumi. Naturalizācijas noteikumi un naturalizācijas ierobežojumi. Latvijas pilsonības zaudēšana un tās atjaunošana. Likumdošanas varas jēdziens un īpatnības. Likumdošanas varas subjekti. Saeimas ievēlēšana. Vēlēšanu tiesību pamatprincipi un Saeimas pilnvaru laiks. Saeimas struktūra: Saeimas amatpersonas. Saeimas sekretārs un viņa biedrs. Saeimas Prezidijs. Saeimas komisijas. Saeimas frakcijas un frakciju padome. Saeimas sesijas un sēdes. Kvorums. Balsošanas veidi. Saeimas svarīgākās funkcijas. Likumprojektu iesniegšana un to izskatīšanas kārtība Saeimā. Likumprojektu izskatīšana steidzamības kārtībā. Satversmes grozījumu izskatīšanas īpatnības. Saeimas atsaukšanas un atlaišanas kārtība. Saeimas deputāta statusa jēdziens. Deputāta mandāts, tā robežas. Saeimas deputāta galvenās tiesības un pienākumi. Valsts galvas institūts. Valsts prezidenta institūts un tā vieta valsts varu realizējošo institūciju sistēmā. Valsts prezidenta funkcijas un atbildība. Valsts prezidenta atlaišanas ierosināšana un atlaišanas kārtība. Ministru kabinets, tā izveidošanas kārtība. Ministru kabineta pilnvaru laiks. Ministru kabineta sastāvs, struktūra un darbības pamatprincipi un funkcijas. Satversmes tiesas statuss un vieta tiesu varas sistēmā. Deputāta amata nesavienojamība; Deputāta neatbildība un neaizskaramība. Tiesu varas jēdziens un konstitucionālais regulējums. Un citi.
Tips: Špikeris
Apjoms: 23 Lpp.
Jomas:

Tiesības

Publicēts: 6/6/2014
Faila izmērs: 135 Kb
Faila tips: .docx

Šodienas īpašā cena:

3.75 €

Pirkt

Bez maksas:

0,00 €

Turpināt
* - ievietojot savu darbu