Kriminoloģija jautājumi un atbildes

Kriminoloģija. Kriminoloģijas pētīšanas priekšmeti. Noziedzība. Noziedznieka personība. Noziedzības cēloņi un veicinošie apstākļi. Noziedzības profilakse un kontrole. Kriminoloģijas būtība. Kriminoloģijas priekšmets. Kriminoloģijas priekšmeta teorētiskais un praktiskais aspekts. Kriminoloģijas saistība ar citām juridiskām disciplīnām. Kriminoloģijas struktūra un sistēma. Kriminoloģija globālās krīzes kontekstā. Kriminoloģijas uzdevumi un funkcijas. Antikriminoloģija. Kriminoloģiskās domas veidošanās mitoloģiskais, reliģiskais un naturālais pamats. Kriminoloģijas kā zinātnes veidošanās pirmsākumi. Kriminoloģijas attīstības pamatvirzieni. Socioloģiskais virziens. Antropoloģiskā, socioloģiskā, radikālā, klasiskā un pozitīviskā pieeja un skolas. Kriminoloģijas attīstības vēsture Latvijā. Latvijas krimināltiesiskā sistēma divdesmitajos un trīsdesmitajos gados un kriminoloģijas attīstība. Likumdevēju darbība noziedzības novēršanā. Latvijas juristu darbība starptautiskajās organizācijās un biedrībās. Kriminoloģijas kā zinātnes attīstība Latvijā. Kriminoloģijas kā zinātnes izpratne. Kriminoloģiskās izziņas metodika un metodoloģija. Latentā noziedzība. Latentās noziedzības cēloņi un veicinošie apstākļi. Latentās noziedzības pētīšanas mērķi un uzdevumi. Latentās noziedzības pētīšanas metodes. Latentās noziedzības rādītāju nozīme. Noziedznieka personība. Personības un noziedznieka personības jēdziens un to būtība. Noziedznieka personības izziņas mērķi un uzdevumi. Sociālo un bioloģisko elementu saistība noziedznieka personībā. Ģenētisko un psihofizioloģisko īpašību nozīme noziedznieka veidošanas procesā. Noziedznieka personības kriminoloģiskā raksturojuma pamatiezīmes. Noziedznieka personības struktūra. Noziedznieka personības sociāli demogrāfiskās pazīmes. Noziedznieka personības sociālās lomas un attiecības dažādās sabiedriskās dzīves sfērās. Noziedznieku tipoloģizācijas un klasifikācijas kritēriji. Noziedzīga nodarījuma mehānisma jēdziens un būtība. Konkrētā nodarījuma celoņi un veicinošie apstākļi. Konkrētais nodarījums ka indivīda un sociālās vides -konkrētas dzīves situācijas mijiedarbības rezultāts. Konkrēto noziegumu objektīvie un subjektīvie cēloņi un veicinošie apstākļi. Noziedzīgu nodarījumu veikšanas mehānisms. Motīvi. Mērķi un līdzekļi noziedzīgu nodarījumu mehānismā. Konkrētās dzīves situācijas un to nozīme noziedzīga nodarījuma mehānismā. Kriminoloģiskās viktimoloģijas jēdziens un būtība. Viktimoloģijas veidošanās un attīstības vēsturiskie aspekti. Viktimoloģijas uzdevumi un noziegumu brīdināšana. Noziegumā cietušā nozīme kriminālnodarījuma mehānismā. Viktimoloģisko problēmu izziņa. Viktimoloģisko pētījumu rezultāti. Noziegumu upuru aizsardzības sistēmu izveide un īstenošana dzīvē. Sociālās deviācijas jēdziens. Sociālās deviācijas saistība ar noziedzību. Sociālās normas un deviācijas. Alkoholisma, narkotisma, suicīda, korupcijas un dzimumekscesu raksturojums un saistība ar noziedzīgiem nodarījumiem un noziedzību. Deviācijas cēloņi un izplatība dažādos sabiedrības attīstības periodos. Vardarbīgu noziedzīgu nodarījumu (turpmāk – NN) jēdziens un būtība? Kādi ir vardarbīgu NN veidi? Kāda atbildība ir paredzēta par NN izdarīšanu atbilstoši LR likumiem? Kādas bija vardarbīgu NN tendences Latvijā trīsdesmitajos gados, un kādas tās ir tagad? Kas nosaka šīs tendences? Nosauciet vardarbīgu NN cēloņus un veicinošos apstākļus! Kādi ir specifiskie atsevišķu vardarbīgu NN cēloņi un veicinošie apstākļi? Kādas indivīda īpašības varētu veicināt vardarbīgu NN izdarīšanu? Kāda ir šo īpašību nozīme vardarbīgu NN mehānismā? Kādi ir būtiskākie vardarbīga noziedznieka kriminoloģiskā raksturojuma pamatelementi? Kādi ir būtiskie vardarbīga NN motīvi? Kā tie izpaužas attiecībā pret dažādiem vardarbīgu NN veidiem? Kādi ir noziedzīgākie NN novēršanas pamatvirzieni? Nosauciet vardarbīgās noziedzības novēršanas pasākumus! Kādas ir vardarbīgu NN novēršanas stadijas? Kādus speciālus pasākumus ir nepieciešams veikt šajās stadijās? Nosauciet atsevišķu vardarbīgu NN specifiskos novēršanas pasākumus! Kādas varētu būt šo pasākumu īstenošanas faktiskās īpašības?
Tips: Cits
Apjoms: 32 Lpp.
Jomas:

Tiesības

Publicēts: 4/2/2019
Faila izmērs: 280 Kb
Faila tips: .doc

Bez maksas:

0,00 €

Turpināt
* - ievietojot savu referātu vai citu darbu