Latvijas Valsts un tiesību vēstures konspekts

LATVIJAS VALSTS UN TIESĪBU VĒSTURES PRIEKŠMETA JĒDZIENS. LATVIJAS VALSTS UN TIESĪBU VĒSTURES PRIEKŠMETA DEFINĪCIJA. LATVIJAS VALSTS UN TIESĪBU PRIEKŠMETA STRUKTŪRA. LATVIJAS VALSTS UN TIESĪBU VĒSTURES METODES. Cilšu sabiedrībās militārās demokrātijas pārvaldes struktūra. Jersikas zemes pārvaldes struktūra un īpatnības. Kursas zemes pārvaldes struktūra un īpatnības. Baltu un lībiešu paražu tiesību pazīmes un īpatnības. Baltu un lībiešu paražu tiesību avoti. Baltu un lībiešu paražu tiesību raksturojums. ZOBENBRĀĻU ORDEŅA VARAS STRUKTŪRA. LIVONIJAS ORDEŅA VALSTS VARAS ORGANIZĀCIJA. RĪGAS ARHIBĪSKAPIJAS VALSTS VARAS STRUKTŪRA. LIVONIJAS PILSĒTAS – HANZAS SAVIENĪBAS LOCEKLES. LANDTĀGS – STRUKTŪRA UN KOMPETENCE. BRUŅINIEKU TIESĪBU AVOTI. BRUŅINIEKU FEODĀLĀS ZEMES ĪPAŠUMA TIESĪBAS. PILSĒTU TIESĪBAS (PĀRSTRĀDĀTIE RĪGAS STATŪTI). KANONISKĀS TIESĪBAS. ROMIEŠU TIESĪBU RECEPCIJA. ZEMNIEKU TIESĪBU AVOTI. ZEMNIEKU KRIMINĀLTIESĪBU NORMAS. Kurzemes un Zemgales hercogistes valsts iekārtas struktūra. Kurzemes hercogistes tiesu sistēma. Hercoga Gotharda Ketlera privilēģija Kurzemes muižniekiem (1570. gada likums). Piltenes statūti (1611. gads). 1617. gada Valdības formula. 1617. gada Kurzemes statūti. Muižu likumi (1793. gads Struteles muižas likumi). POLIJAS TERITORIĀLIE APGABALI BALTIJĀ UN TO JURIDISKAIS STATUSS. POLIJAS PĀRVALDES STRUKTŪRA AIZDAUGAVAS LIVONIJAS PROVINCĒ. TIESU IEKĀRTA. RĪGAS PILSĒTAS PĀRVALDE. GALVENIE TIESĪBU AVOTI. DĀVIDA HILHENA ZEMES TIESĪBU PROJEKTS. POLIJAS PĀRVALDES STRUKTŪRA LATGALĒ -POĻU INFLANTIJĀ (1629-1772). TIESĪBAS POĻU INFLANTIJĀ. LIETUVAS STATŪTS (1588. GADA REDAKCIJA). ZVIEDRU PĀRVALDES STRUKTŪRA VIDZEMĒ. ZVIEDRU TIESU SISTĒMA VIDZEMĒ. KAROLINA VIDZEMĒ. LATVIJAS IEKĻAUŠANA KRIEVIJAS IMPĒRIJAS SASTĀVĀ 18.GADSIMTĀ (VIDZEME, LATGALE, KURZEME). PĀRVALDES IEKĀRTAS STRUKTŪRA VIDZEMES UN KURZEMES GUBERŅĀS 18.GADISMTĀ. JAUNIE TIESĪBU AVOTI BALTIJAS GUBERŅĀS 18.GADSIMTĀ. ZEMES REFORMU LIKUMI BALTIJAS GUBERŅĀS 19.GADSIMTA PIRMAJĀ PUSĒ. ZEMNIEKU KĀRTAS PĀRVALDES INSTITŪCIJAS UN TIESAS (PAGASTU PĀRVALDE). SPERANSKA KODIFIKĀCIJA BALTIJAS GUBERŅĀS 19.GADSIMTA PIRMAJĀ PUSĒ. PĀRVALDES UN TIESU REFORMAS BALTIJAS GUBERŅĀS 19.GADSIMTA OTRAJĀ PUSĒ. 1906.GADA KRIEVIJAS IMPĒRIJAS PAMATLIKUMI UN BALTIJAS GUBERŅU TIESISKAIS STĀVOKLIS. ZEMSTU PĀRVALDES IEKĀRTA LATGALES TERITORIJĀ (NO 1911.GADA). PĀRVALDES ĪPATNĪBAS VIDZEMĒ UN LATGALĒ (1914.-1918.). Latvijas inkorporācija PSRS sastāvā. Padomju tiesību ieviešana Latvijā 1940.-1941. gads. Latvijas PSR valsts uzbūve 1945.-1990. gadu periodā. Latvijas PSR tiesu iekārta 1945.-1990. gadu periodā. Padomju civiltiesības Latvijā 1945.-1990. gadu periodā. Padomju ģimenes un darba tiesības Latvijā 1945.-1990. gadu periodā. Padomju krimināltiesības Latvijā 1945.-1990. gadu periodā.
Tips: Cits
Apjoms: 42 Lpp.
Jomas:

Tiesības

Publicēts: 4/2/2019
Faila izmērs: 117 Kb
Faila tips: .docx

Bez maksas:

0,00 €

Turpināt
* - ievietojot savu referātu vai citu darbu