Mājas darbs būvniecības ekonomikā

1.1.Identificēt nozīmīgākās problēmas būvniecībā valsts, Eiropas un pasaules mērogā. 1.2.Atklāt identificēto problēmu nozīmīgākos cēloņus un izteikt savu viedokli par veicamajiem pasākumiem problēmu mazināšanai. 2.Būvniecības politika. 2.1.Raksturot Latvijas būvniecības politiku, tās mērķus un uzdevumus. 2.2.Identificēt nozīmīgākos būvniecības ekonomikas attīstību raksturojošos rādītājus un sarindot tos prioritārā kārtībā, ņemot vērā situāciju Latvijas tautsaimniecībā. 3.Būvniecības ekonomikas funkcijas. 3.1.Būvniecības ekonomikas pamatpretruna. 3.2.Būvniecības ekonomikas pamatproblēma. 3.3.Identificēt procesus būvniecībā, kuru pētīšanā tiek pielietotas loģiskās pieejas metode, kā arī analīzes un sintēzes metode. 4.Būvniecības ekonomikas makro līmenis un tautsaimniecība. 4.1.Būvniecības saistību ar citām TS nozarēm nosaka šādi nozīmīgākie aspekti. 4.2.Būvniecības ekonomikas resursi. 4.3.Raksturot būvniecības nozares kopējo un atšķirīgo salīdzinājumā ar citām TS nozarēm. 5.Būvniecība un būvniecības produkts. 5.1.Būvniecības produktam raksturīgas šādas papildus tehniskās īpatnības. 5.2.Identificēt būvniecības produkta pazīmes, kuras var ietekmēt konkurenci būvniecības nozarē. 5.3.Identificēt vismaz 5 nozīmīgākās būvniecības produkta ekonomiskās pazīmes un raksturot to izmantošanas iespējas būvuzņēmuma peļņas palielināšanai pašreizējā BN attīstības stadijā. 6. Būvniecības ekonomika un valsts politika. 6.1.Katras valsts politiku veido šādas nozīmīgākās dimensijas. 6.2.Raksturot Latvijas valsts politikas ietekmi uz būvuzņēmējdarbību un tās efektus. 6.3.Valsts konkurences politika var radīt šādus efektus būvniecības nozarē un tautsaimniecībā. 7.Tautsaimniecība – BN attīstības augsne. 7.1.Savākt datus par būvniecības nozares un BUD attīstības raksturu laika posmā no 2000.gada līdz 2010.gadam. 7.2.Izanalizēt savāktos datus, lai identificēto nozīmīgākās izmaiņas BN un BUD attīstības raksturā. 7.3.Noteikt BN un BUD attīstības tendences dažādās EAC fāzēs. 7.4.Raksturot būvniecības nozares un būvuzņēmējdarbības attīstības draudus un iespējas, ņemot vērā IKP pieauguma izmaiņu raksturu un tendences 2012.gadā. 8.Ekonomikas attīstības cikli un būvniecība. 8.1.Identificēt Latvijas TS un BN ciklisko raksturu. Salīdzināt to ar attiecīgajiem rādītājiem Igaunijā un Lietuvā. 8.2.Raksturot un pamatot pašreizējā TS un BN attīstības cikla ietekmi uz BP cenām 2014.gadā un tuvāko 2 gadu laikā. 9.Būvniecības nozares attīstības dinamika. 9.1.Salīdzināt BN saražotās PV izmaiņas FC ar attiecīgā rādītāja izmaiņām saistītās nozarēs. 10.Būvniecības produkta pieprasījums. 10.1.Identificēt dažāda veida BP pieprasījumu raksturojošos rādītājus. 10.2.Sarindot identificētos rādītājus prioritārā kārtībā. 10.3.Izveidot dinamiskās rindas, kurās tiktu iekļautas aktuālās izmaiņas BP pieprasījumā. 10.4.Identificēt BP pieprasījuma pieauguma veicinošos un pieaugumu bremzējošos faktorus pašreizējā valsts ekonomikas attīstības stadijā. 1.BP pieprasījuma veicinoši faktori. 2.BP pieprasījuma bremzējoši faktori. 11.Būvniecības resursi un efektivitāte. 11.1.Vai resursi ir ierobežoti un kas par to liecina? 11.2.Identificēt BUD izmantotā kapitāla pazīmes un klasificēt pēc identificētajām pazīmēm. 11.3.Identificēt BUD izmantotā resursa “zeme” klasifikācijas pazīmes un klasificēt to pēc identificētajām pazīmēm. 11.4.Būvuzņēmējdarbībā izlietotajiem resursiem ir kopējās un atšķirīgās pazīmes, kas nosaka to funkcionālo nozīmi dažādu BP ražošanā. 3.Atšķirīgās pazīmes. 4.Kopējās pazīmes. 11.5.Kāda saistība BUD-bā resursiem ar konkrētu būvniecības objektu? 11.6.Vai BUD-bā iespējams resursus ietaupīt jeb ieekonomēt, un kā tas iespējams? 11.7.Sastādīt dinamiskās rindas par efektivitātes izmaiņām būvniecības nozarē un būvuzņēmējdarbībā. 12.Būvuzņēmuma apgrozāmie līdzekļi. 12.1.Klasificēt būvniecībā izmantojamos apgrozāmos līdzekļus pēc lekcijā minētajām pazīmēm. 13.Kapitāls būvuzņēmējdarbībā. 13.1.Sniegt atbildes uz lekcijas slaidos iekļautajiem jautājumiem. 13.2.Sastādīt dinamiskās rindas par kapitāla izmaiņām būvniecībā laika periodā līdz 2014.gadam. 13.3.Analītiski izvērtēt kapitāla izmaiņas būvniecībā pēc krīzes periodā un identificēt nozīmīgākās tendences. 14.Peļņa būvuzņēmējdarbībā. 14.1.Sniegt atbildes uz lekcijā iezīmētajiem jautājumiem. 14.2.Sastādīt dinamiskās rindas par peļņas izmaiņām būvuzņēmējdarbībā.
Tips: Cits
Apjoms: 29 Lpp.
Jomas:

Ekonomika

Celtniecība

Publicēts: 1/10/2016
Faila izmērs: 378 Kb
Faila tips: .docx

Bez maksas:

0,00 €

Turpināt
* - ievietojot savu referātu vai citu darbu