Privāto un publisko tiesību jēdzienu raksturojums

Absolūtās tiesības. Absolūti spēkā neesoši. Administratīvais akts. Administratīvās tiesības. Adopcija. Aizdevuma līgums. Aizbildnība. Aizturējuma tiesības. Abstrakts tiesiskais darījums. Akciju sabiedrība. Akcīzes nodoklis. Analoģija. Apdrošināšanas līgums. Apdrošināšanas tiesības. Apstiprinājums. Apstrīdami tiesiskie darījumi. Aroddarbība. Autortiesības. Ārvalstu elements. Atbildība par lietas trūkumiem. Atcēlējs līgums. Atprasījuma tiesības. Atsavinājuma līgumi. Atzīšanas prasības. Bāriņtiesa. Brīva manta. Biedrība. Blakus noteikumi. Cēloņsakarība. Cesija. Cilvēktiesības. Civiltiesības. Civiltiesību avoti. Iztulkošana. Tiesību normu piemērošana. Civiltiesību unifikācija. Civiltiesiskā atbildība. Civiltiesiskā attiecība. Civiltiesiska saistība. Civilprocesuālās tiesības. Darba koplīgums. Darba līgums. Darba tiesības. Darbība bez pārstāvības varas. Darījuma līdzīga darbība. Darījumspēja. Divpusējs līgums. Dāvinājums. Deliktspēja. Delikts. Eiropas Savienības direktīva. Domājamās daļas. Draudi. Dzīvojamās telpas īre. ES tiesību aktu. Eiropas komercsabiedrība. Fiduciāriem darījumiem. Finanšu nodrošinājums. Fiziskās personas. Franšīze. Franšīzes līgums. Galvojums. Garā slimie kā rīcībnespējīgas personas. Gribas izteikums. Grības trūkumi. Ģenerālklauzula. Ģenerālpilnvara. Ģimene. Ģimenes tiesības. Hipotēka. Ieradumu tiesības. Iebildumi. Ieilgums. Iekšējā griba. Ierunas. Ieskaits. Iestāde. Incoterms. Individuālais komersants. Intelektuālā īpašuma objekti. Intelektuālā īpašuma tiesības. Interešu teorija. Īpašuma prasība. Īpašums. Izgudrojums. Izlīgums. Izpildījums. Izpirkuma tiesība. Judikatūra. Juridiskā persona. Juridiskie fakti. Kapitāla daļas. Kapitālsabiedrība. Kauzāls darījums. Klusā vietniecība. Klusēšana. Kodekss. Kolīziju normas. Komandīts. Komandītsabiedrība. Komercaģents. Komercdarbība. Komercreģistrs. Komercsabiedrība. Komerctiesības. Komersants. Komersanta uzņēmums. Komisijas līgums. Komplementārs. Konkurences tiesības. Konosaments. Konstitucionālās tiesības. Konstitutīvās subjektīvās tiesības. Kooperatīvā sabiedrība. Kopakts. Kopīpašums. Koppārstāvība. Krāpšana. Kriminālatbildība. Krimināltiesības. Kriminālprocesuālās tiesības. Kultūrvēsturiskais mantojums. Ķīlas tiesības. Ķīlāšanas tiesība. Labas ticības princips. Labi tikumi. Labiem tikumiem pretējs darījums. Labticība. Laulāto mantas kopība. Laulība. Laulības līgums. Legāts. Lēmums. Līdzmantinieki. Lieta.Ķermeniskās l. Bezķermeniskās l. Lietu kopība. Lietu tiesības. Līguma atcelšana. Līguma izpildes neiespējamība. Līguma papildinošā iztulkošana. Līguma robs. Līgumpārkāpums. Līgumpartnera izvēles brīvība. Līgums. Līguma brīvības princips. Līguma formas izvēles brīvība. Līguma noslēgšanas brīvība. Līguma satura izvēles brīvība. Līgumsods. Likuma robs. Likumam pretējs darījums. Likumiskie aizliegumi. Likumiskais pārstāvis. Likums. Līzings, līzinga līgums. Ļauns nolūks. Mācība par tiesisko darījumu. Maiņās līgums. Maksātnespējas tiesības. Maldība. Ar mantojuma līgumu. Mantojuma tiesības. Mantojums. Mantotspēja. Materiālās tiesības. Neatļautā darbība. Negatorā prasība. Neuzdota lietvedība. Nodibinājums. Noilgums. Nokavējuma procenti. Nomas un īres līgums. Normatīvais tiesību akts. Nosacījums. Noziedzīgs nodarījums. Objektīvā iztulkošana. Objektīvās tiesības. Oferte. Pamatkapitāls. Paraksts. Elektroniskais paraksts. E-paraksts. Paražas. Pārmērīga zaudējuma gadījumā. Pārstāvība. Pārstāvības vara. Pārstāvis. Pārvadājuma līgums. Pašvaldība. Patapinājuma līgums. Patents. Patērētāju aizsardzības tiesības. Personības tiesības. Personu apvienību. Piegādes līgums. Piekrišana. Piešķīrums. Pilnsabiedrība. Pilnvara. Pilnvarojuma līgums. Pirkuma līgums. Pirmpirkuma tiesība. Pirmslīguma attiecības. Prasības pamats. Prasījums. Prasījuma metode. Preču zīme. Privāttiesības. Prokūra. Publiskās ticamības princips. Publiskie reģistri. Publisks atlīdzības izsolījums. Realitātes teorija. Reālakts. Reālnasta. Regula. Relatīvās tiesības. Reliģiskās normas. Reliģiskās organizācijas. Restitūcija. Rīcībspēja. Rokas ķīlu. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību. Sabiedrības līgums. Sabiedriskie pakalpojumi. Saimnieciskā darbība. Saimnieciskās tiesības. Saistību tiesības. "Salmu vīra" darījums. Servitūts. Simulatīva darījuma. Spaidi. Speciālās civiltiesības. Starptautisko privāttiesību noteikumi. Speciālpilnvara. Starptautisko tiesību akti. Statūts. Subjektīvā iztulkošana. Subjektu teorija. Subordinācijas teorija. Subjektīvās tiesības. "Svarīgi iemesli". Šķietams darījums. Taisnīguma princips. Teleoloģiskā redukcija. Testaments. Tiesas spriedumam. Tiesībspēja. Tiesību doktrīna. Tiesību institūtu noslēgtības princips. Imperatīvas tiesību normas. Tiesību objekti. Tiesību pēctecība. Tiesību subjekts. Tiesiskā darījuma dalībnieks. Tiesisks darījums. Tiesiskā darījuma forma. Tiesiskā darījuma priekšmets. Tiesiskā darījuma sastāvdaļas. Tiesu prakses. Tipveida līgumi. Trasts. Turējums. Ūdeņi. Ultra vires princips. Universālpilnvara. Uzlikums. Uzņēmums. Līguma uzteikums. Uzticības aizsardzības princips. Uztura līgums. Vaina. Valde. Vērtspapīrs. Valdījums. Vēsturisko metodi. Viendzimuma partnerattiecības. Vienpusēja atkāpšanās no līguma. Vienpusējs darījums. Vienpusējs līgums. Vietniecība. Virskundzības tiesības. Vispārējās civiltiesības. Vispārējie tiesību principi. Ziņnesis. Zemesgrāmata. Viltus.
Tips: Konspekts
Apjoms: 22 Lpp.
Jomas:

Tiesības

Publicēts: 12/23/2014
Faila izmērs: 241 Kb
Faila tips: .doc

Bez maksas:

0,00 €

Turpināt
* - ievietojot savu referātu vai citu darbu