Romiešu tiesību vēsture

R valststiesību raksturojums. Vissenākais jeb ķēniņu laikmets(8.-5.gs.p.m.ē.). Servija Tullija (S.T.) reformas un romas valsts izcelšanās. Valsts iekārta republikas likā (509.g. p.m.ē. – 27.g.pm.ē.). Republikas laika valsts varas un pārvaldes galvenās institūcijas. Vietējā pārvalde. ROMAS ARMIJA. REPUBLIKAS KRĪZE. Romas valsts iekārta monarhija slaikā. Principāts 27. g. P.m. ē.—284. g. m. ē. DOMINĀTS — ABSOLŪTA MONARHIJA (mūsu ēras IV—VI gs.). Romiešu starptautiskās tiesības. RIETUMROMAS KRIŠANA. CIVILTIESĪBAS. Romiešu civilo jeb privāto tiesību raksturojums. Tiesību avoti – fontes iuris. Paražu tiesības – mores maiorum. 12 tabulu likumi – leges duodecim tabularum. Likumi – leges- tautas sapulču lēmumi. Prētora tiesīnas – ius preatorium. Tautas tiesības. Senāta lēmumi – senātus consulta. Romiešu juristu zinātniskā un praktiskā darbība jurisprudencē – iurisprudentia. Princepa un imperatora izdotie tiesiskie akti. Civiltiesību kopojums – corpus iuris civilis. PERSONAS TIESĪBAS. Persona kā tiesību subjekts. Fiziskas personas tiesiskais stāvoklis. Vergi kā tiesību objekti. Vergu brīvlaišana. Brīvlaistā tiesiskais stāvoklis. Kolonu tiesiskais stāvoklis. Juridiskās personas kā tiesību subjekti. ĢIMENES TIESĪBAS. Romiešu patriarhālā ģimene. Laulības un laulāto tiesiskās attiecības. Dēla atbrīvošana no tēva varas. Aizbildnības un aizgādnība. Ģimenes tiesību evolūcija. LIETU TIESĪBAS. Lietu tiesību jēdziens un veidi. Lietu iedalījums. Valdījums (possesio). Īpašumtiesības – proprietas, dominium. Servitūts – servitūs. Ķīlu tiesības. Mantojamas nomas tiesības – emphiteusis. Apbūves tiesības - superficies. SAISTĪBU TIESĪBAS. Saistību tiesību jēdziens un raksturojums. Saistību veidi. Cesija un delegācija. Saistību izcelšanās. Saistības no līgumiem. Līguma noslēgšana. Līguma sastāvdaļas. Līguma veidi. Verbālie līgumi. Literārie līgumi. Reālie līgumi. Reālie līgumi bez nosaukuma. Konsesuālie līgumi. It kā līgumi jeb kvāzikontrakti kā saistību izcelšanās pamats. Saistības no deliktiem. Personas apdraudējums- inioria. Akvīlija likums. Saistību izcelšanās pamats. Saistību izbeigšana. Saistību neizpildīšanas sekas. MANTOJUMA TIESĪBAS. Mantošanas pēc testamenta. Mantošanas pēc likuma. Mantinieku aizsardzība. Legāti un fideikomisi. KRIMINĀLTIESĪBAS. TIESA UN PROCESS. ROMIEŠU TIESĪBU RECEPCIJA RIETUMEIROPĀ. Romiešu tiesību recepcija Ziemeļitālijā. Glosas un glosatori. Recepcija Francijā un Vācijā. Glosatoru kritika un laicīgā jurisprudence.
Tips: Konspekts
Apjoms: 45 Lpp.
Jomas:

Tiesības

Publicēts: 1/4/2015
Faila izmērs: 361 Kb
Faila tips: .doc

Šodienas īpašā cena:

3.75 €

Pirkt

Bez maksas:

0,00 €

Turpināt
* - ievietojot savu darbu