Romiešu civiltiesības konspekts

1. Ar ko atšķiras jēdziens „ius civile” Senajā Romā no šodienas jēdziena „civiltiesības”? 2. Kāda ir romiešu civiltiesību paliekošā vērtība? 3. Kādi ir pirmie valsts varas orgāni? 4. Kādas reformas veica Servijs Tulijs Ķēniņa periodā? 5. Kādi ir tautas sapulce galvenie uzdevumi? 6. Kādas funkcijas veica Senāts? 7. Kas ir maģistrāti? 8. Kas raksturo principāta perioda valsts iekārtas krīzi? 9. Kā tiek sadalīta Romas valsts Domināta periodā? 10. Kad un kā beidza pastāvēt senā Roma? 1. Parašu tiesības un to pārzinātāji Senajā Romā. 2. XII tabulu likumu un to struktūra. 3. No kā sastāvēja likumi? 4. Kāda ir prētoru ediktu loma? 5. Klasiskās jurisprudences laiks, Nozīmīgākie Romas juristi. 6. Postklasiskās jurisprudences periods. 7. Romiešu tiesību kodikācija. 8. Corpus iuris civilis. 1. Cilvēks un persona Senajā Romā. 2. Tiesībspēja. 3. Vergi kā tiesību objekti. Vergu iegūšanas veidi. 4. Verdzības stāvokļa izbeigšanās. Brīvlaistie jeb libertīni. 5. Koloni – sīkie zemes nomnieki, viņu tiesības un pienākumi. 6. Pirmās juridiskās personas. 1. Kas vieno patriarhālo jeb agnātisko ģimeni. 2. Asinsradniecības līnijas. Augšupējie un lejupējie. 3. Laulāto personiskās un mantiskās attiecības laulībā CUM MANU. 4. Laulāto personiskās un mantiskās attiecības laulībā SINE MANU. 5. Laulības nodibināšanās vēsturiskās attīstība. 6. Muncija prezumpcija. 7. Pūrs. 8. Laulības izbeigšanās. 9. Tēva varas nodibināšanās un izbeigšanās. 10. Tēva varā pakļauto personu mantiskais stāvoklis. 11. Adopcija un arogācija. 12. Aizbildnība un aizgādnība. 1. Lietu tiesību jēdziens. 2. Lietu iedalījums senajā Romā. 3. Valdījuma galvenās pazīmes un veidi. 4. Īpašuma tiesību satura galvenie elementi: valdījuma, lietojuma un rīcības tiesība. 5. Īpašuma iegūšanas veidi. 6. Kopīpašums. 7. Reālservitūti un personālservitūti. 8. Ķīlu tiesību vēsturiskā attīstība un veidi. 1. Saistību būtība. 2. Vienpusēja un divpusēja saistība. 3. Solidāra saistība. Cesija. Delegācija. 4. Līgumu noslēgšanas nosacījumi. 5. Līgumu sastāvdaļas. 6. Konsensuālkontrakti un reālkontrakti. 7. Delikts. 8. Saistību izpildīšana un izbeigšanās. Saistību nepildīšanas sekas. 1. Mantošanas jēdziens. Testators. 2. Testamenta spēkā esamības nosacījumi. 3. Substitūcija. Savstarpējie testamenti. 4. Neatraidāmie mantinieki un viņu obligātā daļa. 5. Likumiskās mantošanas vēsturiskā attīstība. Trīs likumisko mantinieku sistēmas. 6. Asinsradinieku mantošanas sistēma. 7. Bezmantinieka manta. 8. Mantojuma atklāšana un pieņemšana. 9. Legāti un fideikomisi.
Tips: Cits
Apjoms: 22 Lpp.
Jomas:

Tiesības

Publicēts: 3/23/2019
Faila izmērs: 86 Kb
Faila tips: .docx

Bez maksas:

0,00 €

Turpināt
* - ievietojot savu referātu vai citu darbu