Saimnieciskās un darba tiesības eksāmena jautājumi un atbildes

Līgumi, to veidi. Izpirkuma tiesības. Oferete, līguma būtiskās daļas, nosacījumi. Hipotēka. Procenti un to aprobežojumi. Rokas ķīla un lietošanas ķīla. Līgumsods. Ķīlas tiesību būtība un to nozīme. Pirkuma līguma būtība. Gribas īstuma ierobežojumi(maldi, viltus, spaidi). Sabiedrību reģistrācijai nepieciešamie dokumenti, to raksturojums. Aizdevuma līgums. Maksātnespējas pieteikuma iesniegšanas nosacījumi un maksātnespējas pazīmes. Nomas un īres līguma laušana. Īpašuma tiesību būtība. Galvojums. Galvenā lieta un tās būtiskās daļas un piederumi. Uzņēmuma līgums. Pirkuma līguma veidi, to nozīme. Valdījuma veidi. Saistību tiesību rašanās. Uzņēmumu un uzņēmējdarbību maksātnespēju veidi. Dāvinājuma līgums. Patapinājuma līgums. Vadījuma raksturojums. Glabājuma līgums. Reālservitūtu būtība un pielietojums. Nomas un īres līgums. Servitūti, to veidi. Rokas nauda. Pilnvarojama līgums. Darba strīdu risināšanas veidi un kārtība. Pārdošana izsolē. Lietu tiesību norobežošana no Saistību tiesībām. Pārvadājuma līgums. Nepieciešamie un derīgie izdevumi. Pirkuma līgums norobežošana no piegādes līguma. Komercdarbības formas. Darba līguma uzteikšana pēc administrācijas iniciatīvas. Personālsabiedrību īpatnības. Darba līgumu veidi, to raksturojums. Atpūtas laiks un darba laiks. Mantojuma pieņemšana un dalīšana. Kapitālsabiedrību reorganizācijas un likvidācijas kārtība. Darba sludinājumi un darba intervijas. Darba samaksas reglamentācijas īpatnības. Likumiskās mantošanas īpatnības. Darbinieka pieņemšana un noformēšana darbā. Laulāto mantiskās attiecības. Firmas veidošanas nosacījumi. Sabiedrību likvidācija un reorganizācija. Koplīgumu nozīme un noslēgšanas kārtība. Publiskie un privātie testamenti. Laulību atzīšana par spēkā neesošu un laulības šķiršanas sekas. Aizbildnība un aizgādnība. Laulības noslēgšana. Saderināšanās institūts ģimenes tiesībās. Laulāto mantošana. Likuma darbība telpā. Tiesību normas norobežošana no likuma. Likuma darbība attiecībā uz personu. Likuma darbība laikā. Augļi, to veidi. Parādnieka un kreditora nokavējums. Streiku organizēšanas kārtība. Darbinieka prasību celšana tiesā.
Tips: Konspekts
Apjoms: 31 Lpp.
Jomas:

Tiesības

Publicēts: 1/6/2016
Faila izmērs: 46 Kb
Faila tips: .docx

Bez maksas:

0,00 €

Turpināt
* - ievietojot savu referātu vai citu darbu