Tiesību teorija. Jautājumi un atbildes.

Latvijas tiesiskās sistēmas reintegrācija kontinentālās Eiropas tiesību saimē. Publisko un privāto tiesību raksturojums. Tiesību normu piemērošana. Tiesību normas atcelšana. Sociālās normas raksturojums, veidi. 6. Juridiskais siloģisms. Subsumcija. Ārējo normatīvo aktu hierarhija, problēmu risinājumi Latvijas tiesību sistēmā ar iestaisīšanos Eiropas Savienībā. Paplašinātā un sašaurinātā iztulkošana un tiesību tālākveidošana. Doktrīna un citi tiesību avoti un palīgavoti. Likuma robu veidu raksturojums. Tiesību avoti. Izpratne par tiesību avotiem pirms un pēc iestāšanās ES. Tiesību normu iztulkošanas (interpretācijas) metožu pielietošana Latvijas tiesību sistēmā. Juridiskās atbildības jēdziens. Veidi. Tiesību normu sistematizācija. Veidi. Vispārējo tiesību principu jēdziens un piemērošana, teorijas nostādnes, prakses tendences. Juridisko faktu jēdziens un klasifikācija. Normatīvo aktu jēdziens un veidi. Juridiskās kolīzijas, to novēršana. Likuma roba aizpildīšanas līdzekļi. Tiesību norma, raksturojums, veidi. Judikatūra kā tiesību avots, tās piemērošana. Situācija pēc administratīvā procesa ieviešanas LV un saistībā ar dalību ES.
Tips: Konspekts
Apjoms: 15 Lpp.
Jomas:

Tiesības

Publicēts: 5/9/2014
Faila izmērs: 45 Kb
Faila tips: .docx

Bez maksas:

0,00 €

Turpināt
* - ievietojot savu referātu vai citu darbu