Tiesību teorija konspekts

1. Zinātnes un tiesību zinātnes vispārējā izpratne. 2.Vispārējās tiesību teorijas (TT) jēdziens un priekšmets. 3. Vispārējās tiesību teorijas (TT) nozīme sabiedrības tiesiskajā dzīvē. 4. Tiesību teorijas (TT) struktūra. 5. Teoloģiskās, līguma, vardarbības, patriarhārās un psiholoģās teorijas par tiesību izcelsmi. 6. Juridiskā pozitīvisma, marksistiskās tiesību teoriju mācības un tiesību izpratne saskaņā ar tām. 7. Mīti, paražas, rituāli, atļaujas, aizliegumi, pienākumi un to regulatīvā loma. 8. Paražu un rakstītās tiesības; nacionālās tiesības un starpnacionālo tiesību sistēmas, to savstarpējās attiecības. 9. Kontinentālās tiesību sistēmas raksturojums. 10. (Anglo amerikāņu) vispārējo tiesību sistēmas raksturojums. 11. Kolektīviskās (padomju) tiesības, tās raksturojums. 12. Tradicionālās tiesības, to izmaiņas mūsdienās. 13. Sabiedrības, valsts un tiesību savstarpējās attiecības. 14. Tiesības – indivīda un sabiedrības darbības koordinācija un pretrunu pārvarēšanas līdzeklis. 15. Svešlikumības un pašlikumības principi: vēsture, teorētiskā izpratne un praktiskā nozīme. 16. Indivīda, sabiedrības dzīves regulatori, regulatīvās un pašregulatīvās sistēmas. 17. Normatīvie regulatori, to veidi. 18. Tiesību normas sociālo normu sistēmā. 19. Tiesību definīciju dažādība, to analīze, tiesību pazīmes: viedokļa salīdzināšana. 20. Tiesību izpratnes juridiskā pozitīvisma, t.sk. normatīvisma, marksisma un dabisko tiesību teoriju skatījumā. 21. Tiesību būtības problēma; tās tradicionālā risināšana balstoties uz Hēgeļa mācību par būtību. 26. Tiesību funkcijas un uzdevumi, to realizācijas un izcelšanās veidi. 27. Tiesību struktūra, to dažāds doktorinālais pamats. 28. Subjektīvās un objektīvās tiesības, to savstarpējās attiecības. 29. Nacionālo tiesību sistēmas, LR tiesību sistēma, to raksturojums. 30. Tiesību paraža un paražu tiesības. 31. Tiesu precedents, tā attiecības ar citām tiesību formām. 32. Tiesību normatīvie akti, kā tiesību forma un avoti. 33. Tiesiskā apziņa kā tiesību avots. 35. Likums (kā tiesību forma un avots), tā virsvadība. 36. Juridiskās doktrīnas, to loma tiesiskajā dzīvē. 37. Līgumi un normatīvie līgumi. Starpvalstu un starptautiskie līgumi. 38. Tiesību principa vieta un loma tiesību sistēmā. 39.Tiesību pamatprincipi un to saturs. 40. Tiesiskais nihilisms: tā raksturojums, cēloņi un pārvarēšanas ceļi. 41. Likumības nodrošināšanas garantijas un metodes. LR IeM loma likumības nodrošināšanā. 42. Tiesiskā un sabiedriskā kārtība: jēdzieni, savstarpējās attiecības, nodrošināšanas līdzekļi. 43. Tiesiskās apziņas jēdziens un tās mijiedarbība ar citiem tiesību struktūras elementiem. 44. Tiesiskās apziņas struktūru izpratne, izmantojot gnozeoloģisko, socioloģisko pieeju. 45. Tiesiskās apziņas struktūra, tās elementu raksturojums. 46. Tiesiskās ideoloģijas, t.sk.liberālisma, sociāldemokrātijas un konservatīvisma ideoloģiju raksturojums. 47. Individuālās tiesiskās apziņas vispārējā funkcionālā struktūra. 49. Tiesiskā ideoloģija, tiesiskā ikdienas apziņa un tiesiskā psiholoģija, to mijiedarbība. 50. Individuālās tiesiskās apziņas (ITA) jēdziens un mijiedarbība ar sabiedrisko tiesisko (STA) apziņu. 51. Individuālās tiesiskās apziņas veidošanās likumsakarības. 52. Tiesiski pamatota uzvedība: jēdziens, objektīvā un subjektīvā puse. 53. Cilvēka tiesiskās rīcības un uzvedības motivācija. 54. Tiesībpārkāpums: jēdziens, juridiskais sastāvs un pazīmes. 55. Cēloņsakarības tiesībās un vainas formas. 56. Juridiskās atbildības jēdziens, pazīmes un formas. 57.Juridiskā atbildība, vaina, sods, soda izciešana. 58. Tiesiskā iedarbība, regulēšana un pašregulācija: jēdzieni, savstarpējās attiecības. 59.Tiesiskā regulēšana un tiesību jaunrade. 60. Tiesiskā regulēšana un tiesību piemērošana. 61. Juridiskā prakse. 62. Tiesiskās regulēšanas procesa stadijas un struktūra. 63. Valsts vieta un loma tiesiskās regulēšanas mehānismā. 64. Tiesību normas jēdziens un pazīmes. 68. Tiesību normas struktūra un saturs, tās tipveida elementu raksturojums. 69.Tiesību normas daudzveidības pamati. 70. Konkrētā un vispārējā satura tiesību normas, formālās un faktiskās tiesību normas. 71. Izejas (primārās, nostādnes) tiesību normas. 78. Tiesisko attiecību saturs, struktūra un to atspoguļojums tiesību normā. 79. Valsts, un tajā skaitā IeM, piespiešanas iespējas tiesību normu realizācijas nodrošināšanā. 80. Tiesību normu „ķēdes” (plejādes) un tiesību institūti. 81. Tiesiskās regulēšanas metodes. 82. Tiesisko attiecību jēdziens un pamatpazīmes. Tiesiskās attiecības un tiesību norma. 83. Tiesisko attiecību subjekti. Fiziskās un juridiskās personas. 84. Tiesisko attiecību objekti. 85. Tiesisko attiecību rašanās, izmaiņu un izbeigšanās nosacījumi. 86. Juridiskie fakti. 87. Faktiskais sastāvs.Konkrētu tiesībpārkāpumu sastāvu uzrādīšana. 88. Tiesisko attiecību juridiskā kvalifikācija un tās papildpamati. 89. Juridiskā akta jēdziens, pamatpazīmes un veidi. 90. Normatīvo aktu jēdziens un sistēma. 91. Likumi un likumpamatotie normatīvie juridiskie akti. 93. Normatīvo juridisko aktu darbība telpā un pēc personu loka. 94. Normatīvo aktu kolīzijas. 95. Sistematizācija tiesībās. 96. 97. Juridiskās tehnikas jēdziens un veidi. Juridiskā terminoloģija. Definīcijas un klasifikācijas. 98. Atšķirības un kvalifikācijas. Pārstāvniecības un aizvietojumi. 99. Brīvprātīgā atteikšanās no tiesībām un deleģēšana. Prezumpcijas un fikcijas. 100. Atkāpes un apkopojumi. Noilguma termiņi un atteikumi. 101. Tiesību iztulkošana un piemērošana. Iztulkošanas objekts, iztulkošana un tiesību saturs. 102. Iztulkošanas paņēmieni, to savstarpējās attiecības. 103. Juridiskā loģika. 104. Iztulkošanas rezultāti, to veidi. Normatīvo aktu izskaidrošana, tās veidi. 105. Tiesībpiemērošanas darbības jēdziens un pamatpazīmes. 106.,107. Juridiskā izziņa tiesībpiemērošanas gaitā. Patiesības princips. Juridiska lieta. 108. Tiesībpiemērošanas procesa stadijas. 109. Juridiskie pierādījumi, pierādīšana. 110. Tiesību normu izvēle un analīze. Juridiskā kvalifikācija. 111. Juridiskās lietas izziņa, izmeklēšana, izskatīšana, izlemšana. 112. Tiesībpiemērošanas darbība izlaidumiem esot tiesībās. 113. Lēmuma izpilde juridiskā lietā. 114.Empīriskās izziņas metodes: nov., salīdz., anal., mēr.,eksper. 115.Empīriski teor. izziņas metodes: abstr., an. un sint., ind. un ded., mod., vēst. un loģ. izz. m. 118. Kolīziju nacionālās tiesības. 119. Pārrunas un vienošanās panākšana. Konsensus. 120. Izskatīšana šķīrējtiesās un izlīgumi. 121. Strīdu atrisināšanas pārvaldes procedūras. 122. Domstarpību pārvarēšanas un strīdu atr. tiesu procedūras.
Tips: Konspekts
Apjoms: 22 Lpp.
Jomas:

Tiesības

Publicēts: 1/9/2016
Faila izmērs: 97 Kb
Faila tips: .docx

Bez maksas:

0,00 €

Turpināt
* - ievietojot savu referātu vai citu darbu